Pratibha $ 5

12165201 Canada Inc $ 100

Maddie Kolli  $ 111

12383365 Canada Inc.  $ 500

Bhadresh Vyas  $ 100

Kritika Soin  $ 40

Christa Thavarajah  $ 150